• Undervisningsbassängen stängd

  2019-03-17

  Undervisningsbassängen stängd 18/3 – 28/4 2019

  Fyrishov har i samråd med Miljökontoret genomfört en rad olika förebyggande åtgärder i jakten på att hitta en misstänkt bakterie vid namn ”pseudonomas aerugionosa”.

  Bakterien, som i sig är ofarlig, har kommit till uttryck genom att flera yngre badbesökare har uppvisat symptom på infektion i form av ömmande, svullna, röda fötter efter badbesöket. Infektionen är ofarlig men otrevlig för den som drabbats.

  Samtliga vattenprover som lämnats in och testats på allt badvatten har varit utan anmärkning.
  Den förändring som gjorts i verksamheten är att den grunda delen av undervisningsbassängen har målats om varför bassängbotten har varit en misstänkt källa. Bassängdelen stängdes av förra veckan och svar på nya prover på bottenfärgen visar nu på ett positivt utslag.

  Som en förebyggande åtgärd stänger vi därför nu hela undervisningsbassängen för att kunna tömma, torka och sedan måla om bassängbotten i den grunda delen. Åtgärderna kan inte göras så länge det finns vatten i någon del av bassängen.

  Stängningen sker med en mycket kort varsel och vi kommer i möjligaste mån att flytta bokningar till andra bassängalternativ alt. erbjuda en något förskjuten tid eller som ytterligare alt. flytta fram slutdatumet på bokningen. Bokningsavdelningen arbetar med att göra det bästa av situationen och meddela föreningar och företag så snabbt som möjligt om de kommande veckorna.

  Stängningen av undervisningsbassängen för åtgärder planeras ske från måndagen den 18 mars till söndagen den 28 april.

  Helene Lundevall, Fyrishov AB
  E-post: helene.lundevall@fyrishov.se

  2019-03-08

  Källa till smitta funnen på Fyrishov

  Fyrishov har nu hittat en källa till den smitta som orsakat rodnade och svullna fötter.
  Källan finns i den lekutrustningen som funnits i en mindre lekhörna belägen i anslutning
  till undervisningsbassängens grunda del. Området med tillhörande lekhörna är avstängd sedan i onsdags kväll och fortsatt åtgärdsarbete pågår. De som misstänker att de smittats, uppmanas att kontakta 1177 eller sin vårdcentral.

  Det var i slutet av februari som Fyrishov och Uppsala kommuns miljöförvaltning fick rapporter om att barn, som badat på Fyrishov, drabbats av svullna fötter. En misstänkt orsak har varit en infektion orsakad av bakterien pseudomonas aeruginosa. Fyrishov vidtog snabbt ett antal åtgärder, i samråd med miljöförvaltningen, för att hitta smittkällan. Uppsala kommuns miljöförvaltning fick idag fredag 8 mars tillbaka nya provsvar tagna på Fyrishov. Den misstänkta bakterien fanns i ett prov från lekhörnans lekutrusning. Som en försiktighetsåtgärd kommer den grunda bassängdelen samt tillhörande lekområde vara fortsatt avstängd över helgen för fortsatta åtgärder.

  I och med att en möjlig källa till den misstänkta smittan har hittats och åtgärdats bedöms risken att fler ska smittas ha minskat. Är man ändå orolig och misstänker att man smittats, ska man i första hand kontakta 1177 eller sin vårdcentral.

  För mer information
  Helene Lundevall, Fyrishov AB
  E-post: helene.lundevall@fyrishov.se

  Patrik Brodd, avdelningschef miljöförvaltninge
  E-post: Patrik.brodd@uppsala.se

  Presskontakt
  Helene Lundevall, Fyrishov AB
  E-post: helene.lundevall@fyrishov.se

  Misstänkt bakterie i badet Fyrishov

  2019-03-06

  Fyrishov har fått indikation på att det kan finnas en misstänkt bakterie i badet som heter ”pseudomonas aeruginosa”. I samråd med Miljökontoret har en rad olika förebyggande åtgärder genomförts för att hitta en eventuell källa till den misstänkta bakterien.
  Exempelvis har extra vattenprover lämnats där analysrapporterna visar att samtliga bassängvattenprover för pseudomonas är utan anmärkning.

  En möjlig källa som nu utreds är att den grunda delen av undervisningsbassängen nyligen har målats om. Färgprover kommer att lämnas in för en analys kombinerat med att den grunda bassängdelen stängs av under fortsatt pågående utredning.

  En fortsatt felsökning pågår om vad som eventuellt kan vara orsaken. Varken Fyrishov eller Miljökontoret har i dagsläget kännedom om andra liknande fall. Samtliga av Fyrishov genomförda och planerade förebyggande åtgärder sker i samråd med Miljökontoret.

  Fyrishov har fått rapport om att enstaka yngre badbesökare har uppvisat symptom på infektion i form av ömmande, svullna röda fötter efter badbesöket.

  Fyrishov beklagar självklart all eventuell olägenhet som detta kan ha medfört och ber Er som vill anmäla eventuell olägenhet att återkomma i frågan till nedan angiven kontaktperson.

  Kontakt:
  Helene Lundevall
  helene.lundevall@fyrishov.se

  Pseudomonas är vanligt förekommande bakterie i vatten och i naturen. De är tåliga bakterier och kan vara motståndskraftigare än andra bakterier mot desinfektionsmedel. Bakterierna är anpassningsbara och har inte några speciella näringskrav utan kan växa i olika miljöer.

  Alla som driver en badanläggning är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Det innebär exempelvis att regelbundna vattenprover tas från alla bassänger och lämnas till ett vattenlaboratorium som i sin tur lämnar resultatet av analysrapporten vidare till berörd miljöförvaltning och verksamhet. Vattenproverna mäter bland annat halten pseudomonas.