• Allmänna ordnings- och trivselregler på Fyrishov

  Den som gör åverkan på lokaler, byggnader eller andra besökares ägodelar kan göras ersättningsskyldig. Alla former av bollspel i korridorer och kringutrymmen är förbjudet. Skateboards, kickboards och cyklar får ej medföras eller användas inomhus.

  Djur är inte tillåtna inomhus och/eller på Fyrishovs sommarbad (undantaget ledarhund).

  Alla badbesökare betalar entréavgift. Entrébiljetter och kort ska alltid registreras i inpasseringsläsaren vid entrén. Alla års- och periodkort är personliga, vid begäran ska legitimation kunna uppvisas.

  Barnvagnar får inte tas med in i badet eller omklädningsrummen. Parkera på angiven plats i korridoren.

  Totalt foto- och filmförbud i alla omklädningsrum och relaxbad. I badet får du fota och filma dig själv och dina vänner.

  Vi ansvarar inte för kvarglömda eller borttappade saker, använd de värdeskåp som finns i badet för dina värdesaker.

  På Fyrishovs relaxbad och Gottsundabadets gym är åldersgränsen 16 år.

  Det är förbjudet att dricka medhavd alkohol.

  Fyrishov och Gottsundabadet är rökfria. På Fyrishov finns en rökzon på sommarbadet.

  Personalens muntliga anvisningar ska alltid följas.

  I badet:

  Barn och ungdomar utan sällskap av vuxen ska ha fyllt 12 år, kunna simma 200 m och kunna läsa och förstå säkerhetsinstruktioner och skyltar. Om det inte är uppfyllt ska barnet ha med sig en simkunnig vuxen som är minst 18 år, och ansvarig under hela badbesöket. Den medföljande vuxne ska vara ombytt och beredd att hoppa i om det behövs. Vi tillåter max 3 barn under 12 år per vuxen.

  Du besöker badet under eget ansvar. Badvakta varandra och var uppmärksam på bassängernas olika djup, djupen finns noterade vid poolkanten.

  Duscha och tvätta dig med tvål – utan badkläder – innan du badar i bassäng eller bastu.

  Alla måste bära badkläder avsedda för bad, underkläder i poolerna är förbjudet.

  Alla blöjbarn måste bära babybadbyxa och babybadblöja i poolområdet.

  Alla säkerhetsregler inne i badområdet ska alltid följas.

  Om ovanstående punkter inte efterföljs och/eller annan misskötsel sker som exempel störande av allmän ordning har företagets medarbetare (eller ordningsvakt) rätt att avhysa besökaren med omedelbar verkan. Avhysning kan leda till fortsatt avstängning och förverkat besökskort.


  Public guidelines for swim safety

  Guests may be liable for any damages caused to buildings, furniture or other visitor’s property. All kinds of ball play in corridors or other areas are forbidden. Skateboards, kickboards and bikes are not to be brought, or used, inside the building.

  Animals are not permitted inside Fyrishov/Gottsundabadet or by the outdoor swimming pool (service animals excepted).

  All visitors to the swimming pool must pay the entrance fee. Registration of entrance ticket/card must always be made at the card reader at the entrance. All year – and period cards are personal. Visitors must be able to provide a valid identity card.

  In accordance with fire safety, all prams are placed outside the changing rooms.

  It is strictly forbidden to photograph/film in all changing rooms. It´s allowed to photograph/film yourself and your friends in the pool area.

  Fyrishov/Gottsundabadet will not take responsibility for any items left on the premises. Valuables may be locked in assigned safety boxes in the swimming pool area.

  Users of the relax and gym area must be a minimum of 16 years old.

  Consumption of alcohol brought into Fyrishov/Gottsundabadet by a private person is strictly forbidden.

  Fyrishov and Gottsundabadet are non smoking zones. (Smoking is only permitted in the smoking area by the outdoor swimming pools at Fyrishov.)

  Instructions given by our staff must be followed.

  In the pool area:

  Children and youths, not accompanied by an adult, must have turned 12 years old, be able to swim and assimilate existing safety rules. Alternatively an adult (minimum 18 years of age), whom is a competent swimmer, must accompany and take the responsibility for the minor at all times. The accompanying adult must wear swim clothing and be ready to intervene when needed. Maximum 3 children under 12 years old per accompanying adult allowed.

  You visit the swimming pool at your own risk. Pay attention to others and to the depth of the pool. Depths are marked on the edge of the swimming pool.

  Shower, without swim wear, and wash yourself with soap before you enter a swimming pool or sauna.

  Swim wear intended for use in the swimming pool must be worn by all visitors. This includes swim shorts, bikinis, swim suits or burkinis. Use of all kinds of underwear is strictly forbidden in the pool area.

  All children in diapers must wear baby swim trunks and a baby swim diaper in the pool area.

  All safety rules in the pool area must be followed.

  In case of misconduct the company’s staff (or security guard) have the right to evict the visitor with immediate effect. Eviction can lead to continued suspension and denied entry to Fyrishov/Gottsundabadet.