• Ordningsregler Stugby och Camping

  Vi hoppas att du ska få en trevlig vistelse hos oss på Fyrishov stugby och camping. Följande ordningsregler är utformade för din och andras trevnad.

  Ankomst

  • Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över ditt campingkort, kortinnehavaren ska ha fast adress och visa upp legitimation. Grupper anmäls av ledaren. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält.
  • Byte av plats får endast ske efter godkännande av receptionen.
  • Vid åsikter eller klagomål skall gästen informera receptionen inom 1 dygn efter incheckning. Detta för att personalen skall kunna åtgärda problemet snarast möjligt.

  Vistelse

  • Vistelsen på campingen är max 7 dagar i sträck. Därefter måste campingen lämnas, för att om så önskas återkomma tidigast efter 14 dagar.
  • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas, däremot är det inte tillåtet att sätta upp sk tälthus av permanent karaktär. Husvagnar skall vara inregistrerade för användning till motordrivet fordon.
  • Husvagnen skall ställas upp med draget utåt, detta för att underlätta vid en eventuell utrymning
  • Det är inte tillåtet att ta el från någon annan plats än den man är incheckad på.
  • Avloppsvatten töms på anvisad plats.
  • Egna fasta anordningar vid tält eller husvagnar, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Tillse att gasol- och el-utrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Gasoltub får ej vara synlig och vara oåtkomlig för andra personer.
  • Endast en bil per campingplats/stuga är tillåten. Motorfordonstrafik är bara tillåten mellan områdets entré och den egna boplatsen. Kör i gånghastighet, max 20 km/h.
  • Det är förbjudet att släppa in andra gäster med hjälp av sin personliga camping nyckel/bricka.

  Trivsel

  • En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 7.00 skall det vara tyst på campingen.
  • Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning och hjälper till om det uppstår problem. Vid problem när receptionen är stängd finns en jourtelefon till vaktbolaget på receptionsbyggnaden.
  • Att kasta och sparka boll o.dyl. bland tält och husvagnar är inte tillåtet. Lekplats och bollplan finns.
  • Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri. Använd den sopsortering som finns på området. Gästen ansvarar för att de egna soporna ej lämnas kvar på campingplatsen. Alla sopor ska tas om hand omedelbart.
  • Lämna de gemensamma utrymmena (t.ex. serviceanläggningen) i det skick du själv önskar finna dem. Det är förbjudet att tvätta kläder i servicehuset samt att röka i servicebyggnaderna.
  • Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn gentemot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området.
  • Endast campingkortinnehavaren kan boka tvättstugan. De regler för tvätt som är uppsatta i tvättstugan skall följas. Endast en tvättid/dygn, för att alla ska kunna ha tillgång till tvättstugan. Biltvätt är ej tillåtet på campingområdet.

  Övrigt

  • Om inget annat avtalats och skriftligen godkänts med receptionen skall campingtomten vara utrymd och städad senast kl. 15.00 på avresedagen. Stuggäster ska checka ut senast 12.00 och då fått stugan avsynad av Fyrishovs personal.
  • Campingen ansvarar ej för skador på eller förlust av campinggästens ägodelar. Den som skadar byggnader, materiel eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.
  • Om ovanstående regler inte följs har personalen, efter en påminnelse, rätt att avhysa gästen från området. Om inte avflyttning sker frivilligt görs en polisanmälan.
  • Aggressivt, kränkande eller ett hotfullt beteende mot personal eller andra gäster tolereras ej, och gästen kan avhysas ifrån området utan tidigare varningar.
  • Efter incheckning på campingen är det gästens ansvar att vara medveten om campingreglerna. Campingreglerna finns väl anvisade i incheckningsfoldern, vid frågor angående reglerna kontakta receptionen.

  Observera att även SCR´s regler gäller.